Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice są silnym ośrodkiem gospodarczym, atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej w innowacyjnych, kreatywnych i opartych na wiedzy branżach. W mieście funkcjonuje dobrze rozwinięta infrastruktura wsparcia gospodarki w postaci: instytucji samorządu gospodarczego, klastrów, pre-inkubatorów, centrów transferu technologii, funduszy kapitału zalążkowego, funduszy pożyczkowych, funduszu poręczeń kredytowych, ośrodków szkoleniowych i doradczych, parków przemysłowych i technologicznych.

Pod względem liczebności podmiotów gospodarczych w Katowicach dominujące znaczenie  ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią 95% podmiotów gospodarczych miasta (46,5 tys. podmiotów), oraz tworzą znaczący potencjał miejsc pracy, tj. 119,7 tys. miejsc pracy (58,8% szacunkowej liczby miejsc pracy w Katowicach). Sektor ten reprezentowany jest głównie w branżach związanych z handlem, edukacją, budownictwem, przetwórstwem przemysłowym, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

Będąc świadomi faktu, iż rola miasta w procesie wspierania małych i średnich przedsiębiorców jest kluczowa, podejmowanych jest szereg działań w tym zakresie. Oferta inwestycyjna Miasta Katowice, poza terenami inwestycyjnymi, obejmuje szereg dodatkowych zachęt. W strukturze Urzędu Miasta funkcjonuje Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który wraz z serwisem informacyjnym dedykowanym MŚP stanowi płaszczyznę działań budujących ekosystem przedsiębiorczości, ułatwiający przedsiębiorcom z sektora MŚP współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i wspierający środowiska start-up’owe. W ramach referatu funkcjonuje również forma wsparcia w postaci opiekuna inwestora, który pomaga przedsiębiorcom w wyborze właściwego miejsca na lokalizację inwestycji oraz w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej. Organizowane są liczne szkolenia i porady prawne dla osób planujących własny biznes oraz prowadzących już firmę. Promowana jest przedsiębiorczość wśród młodych ludzi w szkołach średnich oraz uczelniach oraz wspierane są liczne inicjatywy oddolne promujące postawy przedsiębiorcze i start-up’y.

W odpowiedzi na wzrost innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie technologii, kultury i życia społecznego, podejmowane są kolejne działania, by do Katowic przyciągać talenty i tworzyć dla nich przyjazną przestrzeń oraz ułatwiać im nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami otoczenia biznesu. Efektem tych działań są projekty, które z czasem przyciągną kapitał do Katowic, wpływając tym samym na dalszy rozwój Miasta.

Po bieżące informacje kliknij TUTAJ