Optymalizacja w biznesie

W ramach bloku tematycznego „Optymalizacja w biznesie” odbyło się 15 paneli dyskusyjnych dotyczących najlepszych rozwiązań dla firm sektora MŚP.

Zagadnienia optymalizacji i efektywności zużycia energii zostały poruszone w trakcie sesji „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii dla nowoczesnego przedsiębiorcy”. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prawie 23% środków przeznaczonych jest właśnie na poprawę efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii oraz gospodarkę niskoemisyjną. – Poprawa jakości życia w mieście to nadrzędny cel planów gospodarki niskoemisyjnej. Efektywność energetyczna i OZE to szansa dla przedsiębiorców na poprawę wizerunku i wzrost konkurencyjności, a dla społeczeństwa – szansa na lepsze warunki życia – wskazał Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

O długofalowych, pozytywnych efektach działań proekologicznych, dyskutowano również podczas panelu „Miejskie technologie i inteligentne miasta – prognozy dla wdrożenia projektu w Polsce przy pomocy funduszy unijnych”. Jako dobry przykład przywołano działania przeprowadzone w latach 80. XX w. w Austrii, kiedy to następował proces uświadamiania mieszkańców o konieczności zmian technologicznych i proekologicznego funkcjonowania miast. Jednym z efektów tej polityki była zmiana myślenia o odpadach, które zaczęły być traktowane jako zasoby oraz źródło zarobku. – Musimy przyjąć inną świadomość zagospodarowaniu odpadów, traktowania odpadu komunalnego – powinien to być dla nas towar, który możemy zagospodarować – apelował Sławomir Sobociński, Zastępca Dyrektora Produkcji ds. Odzysku i Recyklingu firmy Master Tychy.

Z kolei o optymalizacji kosztów rozmawiano w trakcie sesji „Dlaczego leasing, a nie kredyt? Jak zadbać o bezpieczeństwo klienta w czasach niepewności gospodarczej”. Przedstawiono najnowsze badania Leaseurope, z których wynika, że polski rynek leasingowy rozwija się dynamiczniej niż w innych państwach europejskich. – Wśród najważniejszych powodów korzystania z leasingu polskie firmy sektora MŚP wskazują: lepszą cenę leasingu od innych form finansowania, lepsze zarządzanie płynnością finansową oraz korzyści podatkowe – mówił podczas prezentacji Wojciech Rybak. Z kolei Daniel Mrozek, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży BZ WBK Leasing podkreślił, iż różnica pomiędzy kredytem a leasingiem przejawia się również w dostępności tego źródła finansowania – Klienci mogą liczyć na indywidualnie negocjowane warunki, uproszczone procedury oraz pomoc mobilnych doradców.

Jednym z nieodłącznych elementów gry rynkowej jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W trakcie sesji Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak zabezpieczyć firmę przed niewypłacalnością kontrahenta” eksperci zwracali uwagę na fakt, że problemy z płatnościami nie wynikają z problemów finansowych firm, ale raczej z powodów biznesowych i przewagi rynkowej jednego kontrahenta nad drugim – Jako mikro, małe i średnie firmy jesteśmy na straconej pozycji i musimy znaleźć finansowanie bieżącej działalności na cały ten czas, gdy oczekujemy na zapłatę faktury – ubolewał Piotr Rybicki, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o., Wiceprezes RIG w Katowicach. Z kolei Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Sławomir Grzelczak zauważył, że ryzyko niewypłacalności  można minimalizować, jednak trzeba o tym myśleć odpowiednio wcześnie – najlepiej już na etapie podejmowania decyzji o podjęciu współpracy z partnerem biznesowym. – Istnieje wiele narzędzi umożliwiających sprawdzenie wiarygodności kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy i warto z nich korzystać. Trzeba jednak dostosować czasochłonność, zakres i koszty prewencji do wielkości kontraktu. Przy wyższej wartości umowy i dłuższym kontrakcie warto sprawdzić KRS, CEIDG, poprosić o raport o kontrahencie z biura informacji gospodarczej czy wywiadowni gospodarczej lub też skorzystać z pomocy profesjonalistów przy sporządzaniu umowy – radził Krzysztof Żuradzki, Wspólnik Kancelarii Prawnej KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp.K. Sławomir Grzelczak podkreślał, że  każda firma powinna na bieżąco sprawdzać kontrahentów – tym bardziej, że wiele narzędzi jest bezpłatnych lub kosztuje nie więcej niż kilkadziesiąt złotych. Z kolei dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, uczulał na to, by analizować, czy kontrahenci spełniają ogólnie obowiązujące standardy – Uważajmy na kontrahentów oferujących np. rażąco niskie ceny – to powinno wzbudzać nasz niepokój. Uczestnicy debaty doradzali również, na co zwrócić uwagę  przed dostarczeniem towaru lub wyświadczeniem usługi nowemu kontrahentowi oraz jak się zachować w przypadku opóźnienia z płatnością. – Jeśli kontrahent nie odbiera telefonów, to nie należy czekać, tylko niezwłocznie zgłosić go jako dłużnika do BIG i od razu rozpocząć proces odzyskiwania należności poprzez e-sąd. Pobłażanie to jeden z największych błędów, jakie robimy w interesach – apelował Grzelczak.

Od samego początku współpracy warto także przeciwdziałać wszelkim nieporozumieniom, które mogłyby doprowadzić do sporu. W trakcie panelu dyskusyjnegoSpory gospodarcze – sposób na sukces” eksperci doradzali, aby przede wszystkim zadbać o jasne i staranne sporządzenie umowy. Powinna ona przede wszystkim równoważyć interesy obu stron, ponieważ zbyt duża dysproporcja może prowadzić do powstawania konfliktów. W przypadku jednak ich zajścia uczestnicy sesji „Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób” dowiedzieli się o korzyściach płynących z polubownych metod rozwiązywania sporów.  Dla podkreślenia, że arbitraż i mediacja nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz mogą ze sobą współpracować, Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Uniwersytetu Śląskiego Grzegorz Frączek oraz Prezes Sądu Arbitrażowego prof. dr hab. Bernadetta Fuchs wraz z Panem Ministrem Mariuszem Haładyjem, podpisali deklarację na rzecz rozwijania polubownych metod rozwiązywania sporów.

Warto także odpowiednio wcześniej zastanowić się nad tym, jak skutecznie zabezpieczyć dane. Jak bowiem zauważyli uczestnicy sesji Innowacyjność w ochronie informacji biznesowych i danych osobowych szansą na rozwój sektora MŚP”, informacja stała się cennym, często wykradanym towarem, a jej utrata zawsze jest ogromną stratą dla firmy. Eksperci ostrzegali, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych są nie tylko hakerzy, ale także pracownicy firmy, którzy nieświadomie udostępniają zastrzeżone informacje osobom trzecim. – Małe firmy bardzo rzadko budują tajemnice przedsiębiorstw. Brak również odpowiednich zasobów ludzkich w tym zakresie. Myślenie innowacyjne pojawia się niestety dopiero wówczas, gdy firma utraci swoje dane lub dostaną się one w niepowołane ręce. Efekty najczęściej są nieodwracalne – uczulał płk Kazimierz Ślusarczyk, były Szef Delegatury ABW w Katowicach. Eksperci zaznaczyli, że koniecznością jest elementarna edukacja przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, ale także dostosowanie przepisów prawnych do nowych warunków technologicznych. – Między innymi ze względu na stare rozporządzenia i trudną ustawę nie chce nam się inwestować, uczyć. Ilość wiedzy, jaką powinnyśmy posiadać, aby dobrze te przepisy stosować i dobrze chronić informacje, jest bardzo duża. Dodatkowo widzimy niechęć do outsourcingu.

Duża zawiłość cechuje również polskie prawo podatkowe – przedsiębiorcy muszą na bieżąco śledzić nie tylko wchodzące w życie liczne akty prawne, ale także wydawane interpretacje – rocznie niemal 34 tysiące. Podczas sesji „Zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej” prelegenci poruszyli m.in. kwestię zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika – prof. UMK Wojciech Morawski wskazał, że w praktyce wprowadzenie tej zasady do ordynacji nic nie zmieni i nie będzie miała zastosowania częściej niż dzisiaj. Eksperci zastanawiali się ponadto, jak usprawnić działanie prawa podatkowego – ustalono, że przede wszystkim należy zainwestować w kształcenie merytoryczne kadry urzędniczej. Zaznaczono przy tym, że należy zadbać o to, aby kompetentni i doświadczeni urzędnicy otrzymywali wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy.

W ramach ścieżki odbyły się także warsztaty ZUS na temat pozyskiwania dofinansowania ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, które wzbogaciły wiedzę uczestników o to, jakie są rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu, kto może się o nie ubiegać, jaka jest jego wysokość w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz – co niezwykle istotne – jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o tego typu dofinansowanie. Przywołane zostały również ciekawe przykłady inwestycji, które zostały zrealizowane w związku z już przyznanymi dofinasowaniami.

Z kolei o możliwościach finansowania innowacyjnych pomysłów mówili eksperci podczas sesji „Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek kapitałowy”. Innowacyjne, ryzykowne pomysły wspierają m.in. fundusze seed capital i anioły biznesu. Z kolei w Funduszu Górnośląskim S.A. przedsiębiorcy sektora MŚP z naszego regionu mogą liczyć na preferencyjne instrumenty zwrotne w ramach środków publicznych z różnych programów unijnych. Coraz więcej instrumentów dostosowanych do potrzeb sektora MŚP oferują również banki. – Dla firm działających nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły już przynajmniej jedną fakturę, oferujemy finansowanie do 20 tys. zł – mówił Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Banku Pekao S.A.  Ciekawą alternatywą są też kredyty inwestycyjne do 3 mln EUR oferowane we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Korzystanie ze środków europejskich wymaga jednak profesjonalnego działania przedsiębiorców sektora MŚP, zarówno na etapie starania się o środki, jak i w trakcie ich wykorzystywania oraz – finalnie – rozliczania. Eksperci biorący udział w panelu „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” zgodnie stwierdzili, że rachunkowość pomaga zrealizować zamierzony plan biznesowy, a kluczem do osiągnięcia sukcesu jest m.in. innowacyjność tego systemu. Dyskusja koncentrowała się również wokół projektów o dofinansowania ze środków unijnych oraz cech, jakie powinny one posiadać. Etyczne postępowanie, jakość przekazywanych informacji, nowatorskie podejście oraz odniesienie do sytuacji międzynarodowej powinny charakteryzować strategie poszczególnych firm.

O tym, że zarządzanie strategiczne jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia  rozwoju firm sektora MŚP w obliczu konkurencji na rynku lokalnym i globalnym, przekonywano podczas sesji Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami”. Dyskusje wzbogaciły refleksje Kuby Farbiarza na temat zarządzania przedsiębiorstwem na amerykańskim rynku. Z kolei w trakcie panelu dyskusyjnego „Ewolucja czy rewolucja – nowe technologie w służbie marketingu” udowodniono, że warto poznać i polubić nowe technologie, narzędzia i sposoby komunikacji, aby pozyskać klientów.

Nie zabrakło również dyskusji na temat najlepszych rozwiązań dla dojrzałych firm. Sesję „Co dalej z moją dojrzałą firmą – sprzedaż, giełda, sukcesja, a może inna droga? Praktyczny poradnik dla udziałowców i akcjonariuszy” podsumował Rafał Tuzimek: Jeśli przystępuje się do procesu sprzedaży to należy ją doprowadzić do końca. Jeśli nie sprzeda się firmy w procesie sprzedaży, który zawsze na pewnym etapie wychodzi na zewnątrz, to można sobie wyobrazić co pomyśli sobie kolejny inwestor, który pojawi się za rok lub półtorej. Proces sprzedaży musi być tak poprowadzony, aby nie było możliwości nie sprzedania danej firmy.

Udział w sesji „Pasja + biznes = sukces!” był z kolei okazją do spotkania wyjątkowych gości: m.in. Anny Kruk oraz Wojciecha Kruka Jr., czyli przedstawicieli piątego pokolenia znanej poznańskiej rodziny jubilerskiej, którzy w 2012 r. wspólnie stworzyli markę biżuterii modowej ANIA KRUK. Rosnąca liczba świetnie rozwijających się firm opartych na zainteresowaniach ich właścicieli pokazuje, że taki model biznesowy ma ogromne szanse na sukces. Wspólnie stwierdzono, że warto podążać w biznesie za pasją, bo jeśli lubimy to, co robimy i angażujemy się w pracę całym sobą, na efekty nie trzeba będzie długo czekać.