Strefa Eksperta

Wszystkie najważniejsze dla przedsiębiorcy urzędy i instytucje zebrane w jednym miejscu to okazja, aby zadać specjalistom pytania odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudnienia, zmian w przepisach czy uzyskać informację dotyczące pozyskiwania środków na rozwój firmy.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju

Jak wykorzystać nową politykę zakupową państwa? 

 Ministerstwo Rozwoju wprowadza rozwiązania mające zwiększyć dostępność zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorców. Na konsultacjach możesz dowiedzieć się: 

 • Jak obniżyć koszty udziału w przetargach publicznych? 
 • Jak łatwo pozyskiwać informacje o pojawiających się zamówieniach? 
 • Jak bezpłatnie dochodzić swoich praw po rozstrzygnięciu przetargu? 

Przekonaj się, jak inteligentne zamówienia publiczne mogą przyczynić się do rozwoju Twojego biznesu. 

Stoisko Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
18.10., godz. 14.30-16.30
19.10., godz. 13.00-15.00

W Strefie Eksperta będą obecni:

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Śląskiego

Powiatowe Urzędy Pracy województwa śląskiego – eksperci w dziedzinie rynku pracy.
Stabilny partner dla wszystkich pracodawców i przedsiębiorców posiadający pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie lokalnych rynków pracy. Oferujemy bezpłatną pomoc w rekrutacji pracowników, wsparcie finansowe na rozwój, dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych, możliwość uzyskania środków na rozwój pracowników, kursy, szkolenia.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Stoisko Urzędu Statystycznego w Katowicach umożliwi odwiedzającym zapoznanie się z bogatymi zasobami informacji statystycznych dostępnymi na Portalu Informacyjnym statystyki publicznej, w tym bazami i bankami danych statystycznych oraz publikacjami i opracowaniami statystycznymi.

Odwiedzający stoisko będą mogli zapoznać się z zawartością oraz funkcjonalnością m.in.:

 • Banku Danych Lokalnych – największej bazy danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku, gromadzącej ponad 40 tys. cech statystycznych;
 • Portalu Geostatystycznego – nowoczesnego rozwiązania w zakresie kartograficznej prezentacji map i wykresów;
 • Systemu monitorowania rozwoju STRATEG – utworzonego na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju, w którym zgromadzono wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji obowiązujących w Polsce strategii (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim);
 • Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju – narzędzia udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu mierników monitorujących rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów.

Odwiedziny naszego stoiska będą okazją do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania, interpretacji i wykorzystania danych statystycznych zawartych w bazach i bankach oraz opracowaniach i publikacjach statystycznych w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb odbiorców. Odwiedzający będą mogli zapoznać się także z zakresem usług świadczonych przez Informatorium Statystyczne – realizujące zadania w zakresie udostępniania danych statystycznych wszystkim zainteresowanym odbiorcom.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przy stoisku WFOŚiGW w Katowicach można dowiedzieć się kto może uzyskać dofinansowanie, na jakie zadania i w jaki sposób. Fundusz udziela dofinansowania na:

 • zadania związane z gospodarką wodną w zakresie inwestycji mających na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej;
 • zadania związane z ochroną atmosfery w zakresie budowy lub zmiany systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, wdrażania obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE), termoizolacji (ocieplanie) budynków, instalacji do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw, zastosowania odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii;
 • zadania związane z gospodarką odpadami w zakresie działań ograniczających i zapobiegających powstawaniu odpadów, unieszkodliwiania odpadów, budowy, rozbudowy i modernizacji składowisk odpadów, usuwania i unieszkodliwiania azbestu, a także rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz wapnowania gleb.

Można również uzyskać wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 1.7 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w zakresie finansowania bezzwrotnego oraz otrzymać wsparcie Doradców Energetycznych, którzy doradzają w sektorze publicznym, mieszkaniowym, oraz przedsiębiorcom w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS zaprasza na spotkanie z ekspertem, który udzieli wyjaśnień na temat:

 • obowiązków ubezpieczeniowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • nowego sposobu opłacania i rozliczania składek, tj. e-Składka;
 • skorzystania z ulg i umorzeń;
 • świadczeń emerytalno-rentowych;
 • zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

W Strefie Eksperta możecie Państwo:

 • założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych;
 • uzyskać informacje  z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • otrzymać wyliczenie przyszłej emerytury przy użyciu kalkulatora emerytalnego. 

Dyżury będą także pełnić przedstawiciele:

18.10., godz. 9.00-13.00
19.10., godz. 9.00-11.30
20.10., godz. 9.00-11.30
Administracji Skarbowej

18.10., godz. 13.00-16.30
 Służby Więziennej

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. Skazani mogą być zatrudnieni zarówno na terenie więzień, jak i poza nimi.

W ramach stoiska eksperckiego funkcjonariusze Służby Więziennej przedstawią warunki zatrudniania skazanych oraz związane z tym korzyści dla potencjalnych pracodawców, przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym. Jest to odpowiedź SW na zmieniający się rynek pracy, coraz bardziej przekształcający się w rynek pracownika.

W ramach programu „Praca dla więźniów” na terenie województwa śląskiego powstanie 6 hal produkcyjnych, w których kontrahenci będą mogli uruchomić swoją produkcję, zatrudniając skazanych. Podczas kongresu będzie okazja do rozmowy z przedstawicielami aresztów śledczych i zakładów karnych, którzy udzielą wszelkich informacji w tym zakresie oraz wskażą warunki, jakie należy spełnić, aby korzystać z preferencji określonych w programie.

19.10., godz. 11.30-14.00
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

19.10., godz. 14.00-16.00
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

20.10., godz. 11.30-14.00
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Eksperci PFRON przybliżą pracodawcom:

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarcza.
 • Wyposażenie stanowiska pracy, zwrot kosztów szkolenia, zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej,
 • Programy PFRON dotyczące wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych .
 • Dofinansowanie do kursów języka migowego dla osób blisko współpracujących z osobą niepełnosprawną.