Polityka prywatnosci

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników Europejskiego Kongresu Małych i Średnich PrzedsiębiorstwAdministratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach przy ulicy Opolska 15 (dalej: „Administrator”).

1. Dane kontaktowe Administratora: 32/35 111 80/90, e-mail: rig@rig.katowice.pl

2. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania danych osobowych: 1. w celu rejestracji udziału w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej „Kongres”), założenia indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowania Kongresu i jego przeprowadzenia oraz sprawnej komunikacji i przekazu informacji dotyczących udziału w Kongresie, 2. w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 3. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez odrębna zgoda, 4. w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 6. w celu oceny organizacji Kongresu, badania satysfakcji z uczestnictwa w Kongresie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 7. w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 8. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem,

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.

4. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Kongresu, a po jego zakończeniu do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora - na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Uczestnik wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione: a) podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Kongresu, w tym firmie obsługującej rejestrację uczestników Kongresu, firmie obsługującej Kongres w obszarze PR. b) innym tj.: partnerom biznesowym w celu dokonywania akcji marketingu bezpośredniego oraz świadczenia usług droga elektroniczną.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

9. Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

11. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie.

13. Jeżeli Uczestnik nie poda danych może on utracić możliwość wzięcia udziału w Kongresie jak również brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Kongresem.

Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco